Οι τομείς στους οποίους ειδικευόμαστε: 

 

Βαρηκοΐα - κώφωση

Βαρηκοΐα ονομάζουμε τη μείωση της ακοής. Είναι ένα

συνηθισμένο προβλήμα υγείας. Η κώφωση είναι η πολύ σοβαρή

απώλεια ακοής. Είναι πολύ σημαντικό να εντοπιστούν πιθανά

προβλήματα ακοής όσο το δυνατό νωρίτερα, γιατί τα προβλήματα ακοής

καθυστερούν την ανάπτυξη της γλώσσας, της ομιλίας, και της ικανότητας

μάθησης του παιδιού.

 

Φωνολογικές διαταραχές

Οι φωνολογικές διαταραχές είναι οι δυσκολίες στην οργάνωση των

ήχων της ομιλίας. Για παράδειγμα, όταν το παιδί λέει ψάλι αντί ψάρι.

 

Διαταραχές άρθρωσης

Οι διαταραχές άρθρωσης είναι δυσκολίες στην παραγωγή τωη ήχων.

Για παράδειγμα, όταν το παιδί δεν λέει σωστά το "ρο".

 

Παιδιατρική δυσφαγία

Η παιδιαρτική δυσφαγία είναι η δυσκολία στην κατάποση των στερεών

τροφών,των υγρών και του σάλιου, και η αιτία είναι συνήθως κάποιο

νευρολογικό πρόβλημα, όπως εγκεφαλική παράλυση.

 

Στοματική και λεκτική απραξία

Η στοματική απραξία ονομάζεται η δυσκολία στις κινήσεις του

στοματικού μιχανισμού λόγω του ότι οι μύες δεν εκτελούν σωστά τις

εντολές που δίνονται. Για παράδειγμα, αν ζητήσουμε από ένα παιδί να

φυσήξει, δεν θα μπορέσει να το κάνει. Αν όμως, του φέρουμε ένα

αναμμένο κερί θα το φυσήξει αυθόρμητα. Η λεκτική απραξία είναι μία

διαταραχή του κεντρικού νευρικού συστήματος και δυσκολεύει την

ικανότητα του παιδιού να παράγει ήχους, συλλαβές και λέξεις.

 

Παιδική δυσαρθρία

Η δυσαρθρία οφείλεται σε οργανικές παθήσεις και ειναι η διαταραχή της

άρθρωσης των φθόγγων. Επηρεάζει τις βασικες λειτουργίες της ομιλίας

όπως την άρθρωση, την αναπνοή, την φωνή, και την ένταση της φωνής.

Εγκεφαλική παράλυση

Η εγκεφαλική παράλυση είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να

περιγράψει τη διαταραχή κυρίως στις κινητικές λειτουργίες του σώματος.

Τα αίτια μπορεί να είναι προγεννητικά, περιγεννητικά, ή μεταγεννητικά

και κάποια από τα συμπτώματα μπορεί να είναι νοητική υστέρηση,

μαθησιακές δυσκολίες, και προβλήματα λόγου-ομιλίας.

 

Μαθησιακές δυσκολίες

Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα παιδί

στο χειρισμό του γραπτού και προφορικού λόγου, στην προσοχή, σε

μαθηματικούς υπολογισμούς και στον αυτοέλεγχο. Είναι διαταραχές που

επηρεάζουν την ικανότητα του παιδιού να ερμηνεύει αυτό που βλέπει η

ακούει.

 

Παιδικός τραυλισμός

Ο τραυλισμός είναι μια δυσκολία στη ροή της ομιλίας. Ένα 5% των

παιδιών προσχολικής ηλικίας τραυλίζουν. Έρευνες δείχνουν ότι, από τα

παιδιά αυτά, τα μισά ξεπερνούν την κατάσταση αυτή καθώς μεγαλώνουν.

Τα υπόλοιπα αν δεν βοηθηθούν έγκαιρα, κινδυνεύουν να αναπτύξουν

τραυλισμό και στην ενήλικη ζωή τους. Ο τραυλισμός εμφανίζεται πιο

πολύ στα αγόρια, και επηρεάζει ομιλητές όλων των γλωσσών.

 

Πρώιμη παρέμβαση για αισθησιακές διαταραχές

*Πρωτοποριακή πρώιμη παρέμβαση για την ακουστική εκπαίδευση/επεξεργασία

(SKI*HI Early Intervention) σε παιδιά με βαρηκοΐα - κώφωση, η οποία

βασίζεται στην εμπλοκή των γονέων στη θεραπευτική διαδικασία.