Οι τομείς στους οποίους ειδικευόμαστε: 

 

Βαρηκοΐα - κώφωση

Βαρηκοΐα ονομάζουμε τη μείωση της ακοής. Είναι ένα από τα πιο

συνηθισμένα προβλήματα υγείας. Η κώφωση είναι η πολύ σοβαρή

ακουστική απώλεια.Είναι πολύ σημαντικό να εντοπιστούν πιθανά

προβλήματα ακοής όσο το δυνατό νωρίτερα γιατί τα προβλήματα ακοής

καθυστερούν την ανάπτυξη της γλώσσας, της ομιλίας και ικανότητας

μάθησης του παιδιού.

 

Φωνολογικές διαταραχές

Οι φωνολογικές διαταραχές είναι τα προβλήματα στην οργάνωση των

ήχων της ομιλίας. Για παράδειγμα, όταν το παιδί λέει ψάλι αντί ψάρι.

 

Διαταραχές άρθρωσης

Οι διαταραχές άρθρωσης είναι προβλήματα στην παραγωγή τωη ήχων.

Για παράδειγμα, όταν το παιδί δεν λέει σωστά το "ρο".

 

Παιδιατρική δυσφαγία

Η παιδιαρτική δυσφαγία είναι η δυσκολία στην κατάποση των στερεών

τροφών,των υγρών και του σάλιου και η αιτία είναι συνήθως κάποιο

νευρολογικό πρόβλημα, όπως εγκεφαλική παράλυση.

 

Στοματική και λεκτική απραξία

Η στοματική απραξία είναι όταν υπάρχει δυσκολία στις κινήσεις του

στοματικού μιχανισμού λόγο του ότι οι μύες δεν εκτελούν σωστά τις

εντολές που δίνονται. Για παράδειγμα, αν ζητήσουμε από ένα παιδί να

φυσήξει, δεν θα μπορέσει να το κάνει. Αν όμως, του φέρουμε ένα

αναμμένο κερί θα το φυσήξει αυθόρμητα. Η λεκτική απραξία είναι μία

διαταραχή του κεντρικού νευρικού συστήματος και δυσκολεύει την

ικανότητα του παιδιού να παράγει ήχους, συλλαβές και λέξεις.

 

Παιδική δυσαρθρία

Η δυσαρθρία οφείλεται σε οργανικές παθήσεις και ειναι η διαταραχή της

άρθρωσης των φθόγγων. Επηρεάζει τις βασικες διαδικασίες της ομιλίας

όπως την άρθρωση, την αναπνοή, την φωνή, και την ένταση της φωνής.

 

Νοητική υστέρηση

Η νοητική υστέρηση ειναι παθολογική κατάσταση και χαρακτηρίζεται

από τη μειωμένη νοητική λειτουργία. Λόγο αυτού, δημιουργούνται

δυσκολίες στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιβάλλον του παιδιού.

Εγκεφαλική παράλυση

Η εγκεφαλική παράλυση είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να

περιγράψει τη διαταραχή κυρίως στις κινητικές λειτουργίες του σώματος.

Τα αίτια μπορεί να είναι προγεννητικά, περιγεννητικά, ή μεταγεννητικά

και κάποια από τα συμπτώματα μπορεί να είναι νοητική υστέρηση,

μαθησιακές δυσκολίες, και προβλήματα λόγου-ομιλίας.

 

Μαθησιακές δυσκολίες

Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα παιδί

στο χειροσμό του γραπτού και προφορικού λόγου, στην προσοχή, σε

μαθηματικούς υπολογισμούς και στον αυτοέλεγχο. Είναι διαταραχές που

επηρεάζουν την ικανότητα του παιδιού να ερμηνεύει αυτό που βλέπει η

ακούει.

 

Παιδικός τραυλισμός

Ο τραυλισμός είναι μια δυσκολία στη ροή της ομιλίας. Ένα 5% των

παιδιών προσχολικής ηλικίας τραυλίζουν. Έρευνες δείχνουν ότι, από τα

παιδιά αυτά, τα μισά ξεπερνούν την κατάσταση αυτή καθώς μεγαλώνουν.

Τα υπόλοιπα αν δεν βοηθηθούν έγκαιρα, κινδυνεύουν να αναπτύξουν

τραυλισμό και στην ενήλικη τους ζωή. Ο τραυλισμός εμφανίζεται πιο

πολύ στα αγόρια, και επηρεάζει ομιλητές όλων των γλωσσών.

 

Πρώιμη παρέμβαση για αισθησιακές διαταραχές

*Πρωτοποριακή πρώιμη παρέμβαση για την ακουστική εκπαίδευση/επεξεργασία

(SKI*HI Early Intervention) σε παιδιά με βαρηκοΐα - κώφωση, η οποία

βασίζεται στην εμπλοκή των γονέων στη θεραπευτική διαδικασία.

 

Maria Kehagia, MSc

www.logoscentre.gr

Email: info@logoscentre.gr

210 88.19.637